Ganesh I, Ganesh II und Ganesh V

Ganesh II - 7.150 m - Zweite Spitze: Ganesh I - 7.406 m - Ganesh V - 6.986 m