Ganesh V und Ganesh VI

Der Ganesh V und daneben Ganesh VI. Ganesh VI ist 6.908 m hoch.